بیوفیدبک:به عنوان ابزاری که به صورت عینی فعالیت های فیریولويژیکی شامل ضربان قلب،نرخ تنفس ،انقباض عضلانی، دمای پوست و الگوی امواج مغزی را نشان می دهد توانست واکنش بدن ورزشکاران به استرس و تمرین های کاهش استرس را نشان می دهد.همچنین از برنامه های بیوفیدبک مخصوص گوشی های هوشمند برای تمرین های خانگی با قابلیت های ذدیابی آنها و بررسی چگونگی و انجام تمرین های استفاده شد. از بیوفیدبک همچنین در سطح حرفه ای نظیر مسابقات قهرمانی جهان و المپیک شده است.

بیوفیدبک اصطلاحی که انواع مختلفی از درمان ها را پوشش می دهد:

شامل:تغییر پذیری ضربان قلب HRV  که به فاصله میان دو ضربان می پردازد.EEG  بیوقیدبک یا نوروفیدبک که بر فعالیت امواج مغزی متمرکز است. و بیوفیدبک EMG که بر فعالیت عضلات معطوف است.

خدمات بیوفیدبک:مطالعات مختلفی اثر  بخشی بیوفیدبک را بر  مشکلات جسمی  و روانشناسی متنوعی نشان داده است.در بررسی 63 مطالعه که از انواع روشه های بیوفیدبک برای درمان اختلالات روانپزشکی استفاهد شده بود مشخص شد حدود 81% شرکت کنندگان سطحی از بهبود را با کاهش آماری 65% معنادار علائم نشان داده اند. یک متاآنالیز اثر بخشی تغییر پذیری ضربان HRV  را درمان اختلالات جسمی و روانشناسی بررسی نمود، بیش از 55 مطالعه HRV  را درمان بسیاری از اختلالات نظیر آسم ،مشکلات قلبی-عروقی ،فشار خون،افسردگی ،اضطراب و بی خوابی نوید بخش نشان داده که پتانسیل استفاده برای ارتقا عملکرد را داراست.

یک روانشناس ارشد ورزش در کمیته المپیک آمریکا می گوید بیوفیدبک یک ورزش میان بر برای آموزش سریع تر مهارت های مدیریت فشار  مسابقات است. تو از HRV  و نوروفیدبک  برای مدیریت استرس و افزایش تمرکز به منظور بهبود عملکرد استفاده می کند. هدف او مهارت کامل ورزشکاران و دیدن نتایج عملکرد خود در دستیابی به مدال های المپیک نظیر آنچه در 2016 ریو اتفاق افتاد، است.